PHP Säätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä sekä tukea ICT-liiketoimintaan liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa.

php_saatio_saatio_1

Säätiön säännöt

1. NIMI
Säätiön nimi on PHP Säätiö sr.

2. KOTIPAIKKA
Säätiön kotipaikka on Lahti.

3. TARKOITUS
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä sekä tukea ICT-liiketoimintaan liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa.

4. TOIMINTAMUODOT
Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan

  • tukemalla teollista aktiivisuutta edistävää koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä teknistä ja taloudellista tutkimus-, hanke- ja valistustoimintaa;
  • jakamalla apurahoja ja avustuksia; ja
  • kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä laillisilla toimintamuodoilla.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, osittain tai kokonaan omistamiensa yhteisöjen kautta taikka muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa yhteistyössä.

5. TOIMINTAMUOTOJEN RAHOITTAMINEN
Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi. Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

6. VARAINHOITO
Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

7. JOHTO
Säätiöllä on hallitus. Säätiöltä voi olla toimitusjohtaja.

Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua.

Mikäli säätiöllä ei ole toimitusjohtajaa, säätiöllä voi olla asiamies, joka ei kuulu säätiölain mukaiseen johtoon.

8. HALLITUS

8.1. Lukumäärä
Säätiön hallitukseen kuuluu 3-7 varsinaista jäsentä.

8.2. Valintatapa ja toimikausi
Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Säätiön perustamisen yhteydessä valitun hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2022. PHP Holding Oy:n hallitus valitsee säätiön hallituksen jäsenet 2023 ja 2026 alkaville toimikausille. Jos PHP Holding Oy:n hallitus ei suorita valintaa, valinnan tekee viime kädessä säätiön hallitus. PHP Holding Oy:n hallituksella on oikeus erottaa valitsemansa jäsen kesken toimikauden. Jos säätiön hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai menettää kelpoisuutensa säätiön hallituksen jäsenen tehtävään taikka säätiön hallituksen jäsenen paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, hallitus vol nimittää uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vuonna 2026 alkavan toimikauden jälkeen hallitus täydentää itse itseään.

8.3. Kokoontuminen
Säätiön hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että säätiön hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos säätiön hallituksen jäsen tai säätiön toimitusjohtaja sitä vaatii kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Jollei säätiön hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa toimitusjohtaja, tai, jos vähintään puolet säätiön hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen, säätiön hallituksen jäsen. Jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtaja voi kutsua hallituksen koolle.

Kutsu säätiön hallituksen kokoukseen lähetetään säätiön hallituksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

8.4. Päätöksenteko
Säätiön hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä.

Säätiön hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa määrätä suuremmasta enemmistöstä. Esteellistä säätiön hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana.

9. TOIMITUSJOHTAJA
Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

10. EDUSTAMINEN
Säätiötä edustaa kaksi säätiön hallituksen jäsentä yhdessä.

Säätiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin tai yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun henkilön tai hallituksen jäsenen kanssa.

11. VAROJEN KÄYTTÄMINEN SÄÄTIÖN PURKAUTUESSA TAI LAKKAUTETTAESSA
Jos säätiö puretaan, sen varat on käytettävä säätiön hallituksen määrittämään yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen, jonka on oltava mahdollisimman samankaltainen säätiön sääntöihin kirjatun tarkoituksen kanssa. Jos säätiö lakkautetaan, sen varat on käytettävä edellä mainitun mukaisesti.

Hallitus

Hallitus valvoo säätiön etua ja alkuperäisen tarkoituksen toteutumista. Säätiön hallitukseen kuuluu 3–7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.

PHP Säätiö sr:n hallitukseen on valittu seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtaja
Timo Laine, kauppaneuvos

Hallituksen jäsenet
Päivi Leiwo, hallituksen varapuheenjohtaja Oilon Group Oy
Perttu Ryynänen, konsernijohtaja LSK Group Oy
Juhani Saario, toimitusjohtaja
Valtteri Simola, hallitusammattilainen
Paul Stucki, yrittäjä

Säätiön toimitusjohtaja
Ari Turunen, toimitusjohtaja PHP Holding Oy